Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Database Fulfilment bv. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Database Fulfilment bv is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Database Fulfilment bv.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen en informatie die op deze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Database Fulfilment bv te mogen claimen of te veronderstellen.

Database Fulfilment bv streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Database Fulfilment bv is niet aansprakelijk voor inhoud van externe websites waarnaar wordt doorgelinkt.

De door Database Fulfilment bv per e-mail of telefonisch gegeven informatie en beelden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het gebruik van deze informatie en beelden door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Database Fulfilment bv staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de aan u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.