privacy statement

avg proof

dbf is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met jouw gegevens gebeurt. De handelswijze van dbf is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer weten over cookies? Ga direct naar onze cookieverklaring.

waarom verzamelt dbf mijn gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door dbf verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met dbf. Deze privacy statement is van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden door dbf. Ook kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van dbf.

Dbf houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website-bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast gebruiken wij gegevens waardoor jij niet kan worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd) voor diverse doeleinden. We kunnen niet-persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het aanmaken van anonieme gegevensprofielen en het aanbieden van gesegmenteerde marketing, voor het genereren van statistische gegevens, om onze huidige diensten en producten te verbeteren en te beheren en nieuwe dienstverlening en producten te maken.

hoe beveiligt dbf mijn gegevens?

dbf beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke- en toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons.

Je hebt het recht om van ons te verwachten dat we jouw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We werken er hard aan om dbf en onze klanten te beschermen tegen onbevoegde toegang of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren.

In het bijzonder: We houden ons te allen tijde aan dit Privacy beleid met betrekking tot alle gegevens die we van jou verzamelen; We beperken het gebruik en de openbaarmaking van jouw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient; We hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

Hoe verzamelt dbf mijn gegevens?

We verzamelen informatie op twee manieren: wanneer jij ons informatie verstrekt en automatisch wanneer jij onze website of diensten en producten gebruikt. Via onze website worden gegevens automatisch verzameld via het gebruik van cookies. Ga naar onze cookieverklaring.

Wat verzamelt dbf waardoor ik geïdentificeerd kan worden?

Door sommige informatie die we verzamelen (persoonlijke gegevens genoemd) kun je worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres of IP-adres (bij bezoek aan onze website). Dit allemaal binnen het kader van onze dienstverlening.

rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van jou verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie wij deze gegevens delen. Indien je een relatie met onze organisatie hebt, kun je na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) jouw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij je ons vraagt jouw gegevens te verwijderen, bewaren we gewoonlijk jouw persoonsgegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld dan wel om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.dbf.nl) worden gepubliceerd.

Jasper 20190917 DBF 004 web 2
Jasper Kruter privacy officer

Vragen aan onze privacy officer? Bel of stuur een e-mail.

  • wij beschermen data met ons leven